• Weer
  • Login

Lidmaatschap

Deze informatie kan ook worden afgedrukt. Klik hier voor de printversie.

Onderstaande informatie geldt in normale omstandigheden. In augustus 2022 is de wachtlijst gegroeid tot bijna 400 gegadigden. Daarom heeft het bestuur besloten de wachtlijst tot nader order te sluiten en daarop geen nieuwe namen toe te voegen.

Inlichtingen over het lidmaatschap worden verstrekt door de Ledenadministratie, waar ook aanmeldingsformulieren kunnen worden verkregen.

Een aanmeldingsformulier kan ook worden gedownload en digitaal ingevuld. Printen is echter nodig vanwege de handtekening die noodzakelijk en vereist is op zowel de aanmelding als de incassomachtiging. Het formulier kan daarna verzonden worden aan de ledenadministratie. Voor het digitale formulier: klik hier.

Bij de ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de aanvrager akkoord te gaan met de navolgende bepalingen:

Ik ben ermee bekend en stem ermee in dat de vereniging persoonsgegevens verwerkt op een wijze die is vastgelegd in een protocol dat gepubliceerd is in het openbare gedeelte van de website van de vereniging en waarvan ik kennis heb genomen. Dat protocol is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik ben er mee bekend en stem er mee in dat de persoonsgegevens worden gebruikt voor periodieke toezending van een elektronische Nieuwsbrief vanuit de vereniging. Ik ben ervan op de hoogte dat ik de toezending van de Nieuwsbrief altijd kan beëindigen.

Ik ben ermee bekend en stem er mee in dat een beperkt aantal persoonsgegevens door de vereniging wordt uitgewisseld met de NGF, ten behoeve van de handicapadministratie en voor de productie en registratie van lidmaatschapspassen.

Het Privacybeleid van Golfclub Landgoed Coudewater is vastgelegd in een verklaring. Voor de verklaring: lees verder.

De ledenadministratie wordt gevoerd door:

Mw Ine van den Thillart-Smulders
Sportlaan 55258HN Berlicum 
tel. 073 503 26 85
Email: ledenadministratie@golfclublandgoedcoudewater.nl

 laatste wijziging: 24-11-2023

Contributie in Euro's per jaar per 1 januari               

2023 2024
Leden 650,00 700,00
Jeugdleden t/m 17 jaar (*) 150,00 150,00
Studentleden 18 t/m 27 jaar (**) 150,00 150,00
Niet-studerend 18 t/m 27 jaar 325,00 350,00
NGF-bijdrage Leden 23,00 24,50
NGF-bijdrage Jeugdleden (t/m 18 jaar) 10,00 10,00

Eenmalige bijdragen bij aanvang lidmaatschap

   
Inschrijfgeld Leden 150,00 150,00
Inschrijfgeld Jeugdleden / studentleden 50,00 50,00
Bagtag (geldt ook voor vervanging van de bagtag) 5,00 5,00

Bijzondere situaties (bedragen per jaar)

   
Niet-spelende leden (exclusief NGF-bijdrage) 75,00 75,00
Aangeslotenen (Registratie van Handicaps voor "vrije" golfers, exclusief NGF-bijdrage) 40,00 40,00
NGF-bijdrage leden waarvoor GLC niet de homecourse is 6,00  6,00
     

(*) Familielidmaatschap: er wordt een korting van 50% op de contributie
voor het jeugdlid gegeven als het jeugdlid deel uitmaakt van een gezin,
waarvan een of beide ouders lid zijn en allen wonen op hetzelfde adres.

(**) Studentleden zijn leden, maar betalen een contributie gelijk aan de contributie
voor jeugdleden voorzover en voor zolang zij studeren, aan te tonen 
door overlegging van studentenkaart en inschrijfbewijs. Jaarlijks zal
de studentenstatus opnieuw moeten worden aangetoond.

   

 

Aanmeldingen gedurende het jaar:

Leden

  • Bij aanmelding tussen 1 juli t/m 30 september betaalt een nieuw lid 60% van € 700,00 (jaarcontributie) = € 420,00 plus € 150,00 inschrijfgeld. 
  • Bij aanmelding tussen 1 oktober t/m 31 december betaalt een nieuw lid 30% van € 700,00 (jaarcontributie) = € 210,00 plus € 150,00 inschrijfgeld. 

Jeugdleden

  • Bij aanmelding tussen 1 juli t/m 30 september betaalt een nieuw jeugdlid 60% van € 150,00 (jaarcontributie) = € 90,00 plus € 50,00 inschrijfgeld. 
  • Bij aanmelding tussen 1 oktober t/m 31 december betaalt een nieuw jeugdlid 30% van € 150,00 (jaarcontributie) = € 45,00 plus € 50,00 inschrijfgeld.