• Weer
  • Login

Handicart

Handicart consul: Wilma Coppens (tel. 06 21 10 45 51), handicart@golfclublandgoedcoudewater.nl

De Stichting Handicart heeft aan de Golfclub Landgoed Coudewater 3 Handicarts  ter beschikking gesteld. Er bleken binnen GLC voldoende gebruikers/donateurs van de Stichting Handicart zijn om daarvoor in aanmerking te komen. 

Het is mogelijk om een Handicart te reserveren, uiteraard onder voorwaarde dat op de desbetreffende dag buggy's c.q. Handicarts in de baan toegestaan zijn. Iedereen die op onze baan speelt kan een Handicart reserveren, met dien verstande dat houders van een gebruikerskaart van de Stichting Handicart altijd voorrang hebben, ook al zijn zij later met reserveren dan iemand zonder kaart. Het reserveren dient te geschieden bij de bar van het clubhuis, waar een lijst ligt waarop men wordt ingeschreven. Bij het ontvangen van de sleutel dient de gebruikerskaart van de Stg. Handicart als borg te worden afgegeven, valide spelers dienen een andere borg in te leveren, bijvoorbeeld de NGF-pas.

Met het in ontvangst nemen van de sleutel verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de z.g. Gedrag- en rijregels (incl. de bepalingen over het eigen risico bij schade aan de Handicart) en zich daarnaar te zullen gedragen. Voor de Gedrag- en rijregels: lees verder.  

 

TARIEVEN vanaf 1 juli 2024

EURO

1 mindervalide met gebruikerskaart Stg. Handicart

6,00

2 mindervaliden met gebruikerskaart Stg. Handicart, samen in 1 Handicart (€ 4,00 per persoon)

8,00

1 valide + 1 mindervalide met gebruikerskaart Stg. Handicart, samen in 1 Handicart

17,50

valide personen, per Handicart

25,00

kosten van een gebruikerskaart (eenmalig per jaar)

5,00

 

Als Handicart consul is door het bestuur aangesteld Wilma Coppens. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de Handicarts. Met alle vragen over een Handicart kunt u zich tot haar wenden. Zie bovenstaand mailadres. Dit geldt met name voor diegenen die moeite hebben met het lopen van 18 holes (op onze baan of elders) en in aanmerking willen komen voor een gebruikerskaart van de Stg. Handicart. De activiteiten van de Stichting Handicart zijn slechts mogelijk indien de Stichting ondersteund wordt door een groot aantal donateurs. Geef u op als donateur! (Formulieren verkrijgbaar in het clubhuis, of rechtstreeks via de Stg. Handicart: lees verder).

 

Gedrag- en rijregels bij gebruik Handicart

De Handicarts zijn eigendom van de Stichting Handicart en worden ter beschikking gesteld aan houders van een gebruikerskaart. Iedere gebruiker van een Handicart dient zich te houden aan de volgende ‘Gedrag- en Rijregels’:

Maximale belasting
Twee personen. Neem geen ‘lifters’ mee.

Rij voorzichtig en spaar de baan!
Niet te snel optrekken, niet racen, niet abrupt remmen, geen scherpe bochten, schakel alleen bij volledige stilstand in de achteruit of vooruit. Vooral bij nat weer is plotseling optrekken/afremmen en het nemen van snelle, scherpe bochten funest voor de baan. Rijd alleen op paden en fairways en niet op foregreens/aprons. Blijf ruim tot zeer ruim verwijderd van bunkerranden. Volg in ieder geval de aanwijzingen van de club op, toon daarmee uw waardering dat men Handicarts toelaat en waarborg uw eigen veiligheid! 
 
Parkeer schrander
De hoeveelheid gebroken voorruiten steeg de laatste tijd onrustbarend, zodat wederom premieverhoging dreigt. Veel schade kan worden voorkomen, indien u de Handicart zodanig op de baan plaatst dat afzwaaiende ballen nauwelijks kans hebben de voorruit frontaal te treffen. Dus haaks op de balvlucht van tegenstanders of medespelers.

Bestrijd ‘Zwartrijden’
Als iemand zonder betaling meerijdt, schendt de huurder/kaarthouder niet alleen de regels en het imago van de Stichting, maar vooral het vertrouwen dat in hem is gesteld. De gebruiker dient zich te vergewissen van de tarieven voor meerijders en is verantwoordelijk voor een correcte naleving hiervan. Voor de tarieven bij Golfclub Landgoed Coudewater: lees verder.  De clubconsul is gemachtigd om bij overtreding van de regels de gebruikerskaart in te nemen. Als het ‘zwartrijden’ onacceptabele vormen aanneemt, zal de Stichting zich genoodzaakt zien het basistarief te verhogen.

Laat na gebruik de Handicart opgeruimd achter
Laat niet als dank rotzooi achter in de Handicart. Check de kar na de rit dus even op rommel die er niet hoort. Doe afvalresten in de vuilnisbak en zet alles op zijn plaats, zodat ook de volgende gebruiker opgeruimd verder kan. 

Schade en storingen
In geval van schade dient deze onmiddellijk gemeld te worden en dient een europees autoschadeformulier ingevuld te worden. Onze verzekeraar staat erop dat melding meteen ter plekke plaatsvindt en dat het formulier zo snel als enigszins mogelijk is, wordt ingevuld. Ook storingen moeten onverwijld gerapporteerd worden. Het eigenrisico is € 100,- en zal door de Stichting Handicart worden verhaald op de veroorzaker van de schade.
Voor de houders van een gebruikerspas is een schade-inzittendenverzekering van toepassing. Bij het gebruik van karren die eigendom zijn van de Stichting Handicart geldt deze ook voor de medepassagier.