• Weer
  • Login

Disclaimer

Disclaimer voor
www.glc2020.nl
www.golfclublandgoedcoudewater.nl
www.golfclubrosmalen.nl

Golfclub Landgoed Coudewater, ten deze vertegenwoordigd door het bestuur, hierna te noemen GLC, verleent u hierbij toegang tot www.golfclublandgoedcoudewater.nl (“de Website”) (ook bereikbaar op www.glc2020.nl en www.golfclubrosmalen.nl) en publiceert hier ter informatie van leden en anderen teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. GLC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

GLC spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle vermeldingen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. GLC is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of met de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GLC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GLC. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GLC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Publicatie van links naar de Website is wel toegestaan.

Rechten van derden

GLC heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van auteursrechthebbenden op gebruikte beelden en teksten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Als GLC abusievelijk rechten van anderen heeft geschonden kunnen zij zich alsnog tot GLC wenden. Graag wordt dan de juiste bronvermelding geplaatst. Uiteraard zal GLC op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Indien u vragen hebt of anderszins contact wilt leggen over de Website kunt u mailen naar:

webmaster@golfclublandgoedcoudewater.nl

Voor andere vragen kunt u mailen naar:

info@golfclublandgoedcoudewater.nl