• Weer
 • Login

Baanreglement

(Geldig vanaf 1 maart 2012, laatste wijziging 04-07-2021)

Algemeen geldt dat de Golfregels (Rules of Golf) in acht moeten worden genomen. 

De Plaatselijke Regels (Local Rules) staan vermeld op de scorekaarten en aanvullend op het mededelingenbord.  

De Vereniging, noch bestuurders, noch commissieleden, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.

De dienstdoende marshal is belast met het toezicht op de gang van zaken op de baan. De marshal is altijd bereikbaar op telefoonnummer 06 82 66 96 01

Op de baan is gepaste kleding en golfschoeisel vereist.

Het betreden van de baan geschiedt voor eigen risico.

Aandachtspunten:

 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Wacht op hun teken om door te spelen.
 • Een geldige bagtag of greenfeekaart moet zichtbaar aan de tas bevestigd te zijn.
 • Op onze baan is minimaal handicap 54 vereist voor bezoekers; minimaal baanpermissie voor cursisten van de pro’s en leden.
 • Spelers horen niet naar ballen te vissen.
 • Op de baan en de oefengreen is het spelen met drivingrangeballen verboden; uitgezonderd voor de oefengreen bij jeugdtraining en clinics.
 • Het gebruik van de drivingrange als doorgang is verboden.
 • De eerste afslag gebeurt op hole 1. Het afslaan van andere holes dan de eerste is, behoudens toestemming van de marshal en bij shotgunwedstrijden, strikt verboden.
 • Spelers die komen van hole 9 kunnen (behoudens bijzondere aanwijzingen van de marshal) voor een tweede ronde doorspelen voorzover de toegewezen starttijden voor volgende spelers dit toelaten.
 • Overal in de baan (behalve op de green) mag voor een vervolgslag een bij de club aangeschaft of in bruikleen verkregen matje gebruikt worden. Bij gebruik van een matje is een ronde nooit qualifying. Bij gebruik van het matje mag niet opgeteed worden.
 • In de baan zijn oefenslagen en oefenswings niet toegestaan (ter behoud van de kwetsbare baan).
 • Aangegeven loop- en rijroutes volgen.
 • Betreden van de Verboden Speelzones (Gebied met Kwetsbaar Milieu), afgebakend door rode of blauwe palen met groene koppen, is verboden.
 • Indien er een lege hole ontstaat tussen uw flight en de voorgaande flight moet u de achteropkomende flight doorzwaaien.
 • Tijdens het putten geen karren/draagtassen vóór de green plaatsen, maar richting volgende hole.
 • Geen golfkarren op de afslagplaats, de green of tussen een bunker en de green plaatsen.
 • Altijd pitchmarks repareren, uitgeslagen plaggen terugplaatsen.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is alleen toegestaan in noodgevallen; muziekspelers zijn nooit toegestaan.
 • Voor rokers geldt: peuken en lucifers niet op de baan achterlaten.
 • In de winterperiode is de winterregeling van kracht.
 • Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en toe te passen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur over de te nemen besluiten en maatregelen.

Bij overtreding van het baanreglement zijn marshals bevoegd spelers van de baan te verwijderen; bij herhaalde overtreding kan het bestuur tot schorsing overgaan.